ATTRACS ONLINE TRANSPORT MANAGEMENT SYSTEM

Fördelar med logistiksystemet Attracs Online

Affärs- och logistiksystemet Attracs Online är utvecklat för framåtsträvande transport- och logistikföretag. Vi har 20 års erfarenhet av systemutveckling för effektivare och lönsammare transporter. Logistiksystemet Attracs Online baserar sig på full flexibilitet i transportuppdragen, och det är kundens gods som styr transportuppdragen. I praktiken betyder det att transportuppdragen planeras i realtid utan fasta rutter.

Transportplaneraren söker optimala transportlösningar utgående från godset och den tillgängliga transportkapaciteten. Det som sker i Attracs Online är en spegling av den operativa verksamheten, vilket innebär att man inte registrerar enskilda utföranden utan de genomförs virtuellt på samma sätt som i verkligheten.

DYNAMISKA RUTTER FÖR EFFEKTIVARE LOGISTIK

Mot framtiden med ett logistiksystem som stöder dynamiska rutter

Världen förändras och i takt med den även logistiksystemen, transportbranschen och transportplaneringen. Planering och utförande av kostnadseffektivare logistik- och transporttjänster är numera ett villkor för att överleva och utvecklas i en global ekonomi. Med Attracs Online logistiksystem har ditt företag de bästa förutsättningarna för att optimera transporterna och bli mer lönsamt. Full flexibilitet i uppdragen blir också mer utmärkande för branschen. Distributionskedjorna måste således anpassa sig i en värld, som strävar mot en optimal modell, där varuflödena är Just In Time.

Optimering av godsflödena och maximering av intäkterna med Attracs logistiksystem

Med Attracs Online logistik- och transportsystem klarar transportföretagen de utmaningar branschen står inför i framtiden, genom att optimera godsflödena i dynamiska rutter och samtidigt maximera intäkten per km.

Företag inom handeln och industrin kan med Attracs Online minimera transport- och logistikkostnaderna, genom att använda Attracs Online som Supply Chain Management-system.

Eftersom man inte registrerar enskilda utföranden utan de genomförs virtuellt på samma sätt som i verkligheten, så följer också informationsflödet med varuflödena och rätt information i rätt tid delges alla inblandade parter. Försändelseuppföljningen samt statushistoriken blir således också en naturlig del av flödet.

LÖNSAMHETSKALKYL I REALTID

Minimera tomma kilometrar – förbättra lönsamheten

Attracs Online ger förutsättningar för att planera en kostnadseffektiv transport- och logistikkedja, samt följa med dess lönsamhet i realtid. Transportplanerarens uppgift förenklas avsevärt genom lönsamhetskalkylatorn, med vilken man i realtid kan räkna ut vilka kombinationer av gods, fordon och rutter som blir mest lönsamma.

TRANSPARENS GENOM HELA LOGISTIKKEDJAN

Med Attracs Online logistiksystem ser du helheten

Logistiksystemet Attracs Online är transparent och ger överblick över hela transport- och logistikkedjan. Detta underlättar arbetet för företagets ledning, transportplanerare, terminalpersonal, chaufförer, truckchaufförer samt övriga inblandade parter. Transparens leder till bättre beslut på alla nivåer och i förlängningen till en ständig förbättring av hela företagsverksamheten.

MILJÖVÄNLIGA TRANSPORTER

Dynamiska transporter sparar på miljön

Miljövänliga transporter uppkommer som ett resultat av dynamiska transporter. Framförallt är det via den dynamiska logistiken och kalkyleringsmöjligheten, som förutsättningar för miljövänliga transporter läggs. Med Attracs Online finns det en direkt koppling mellan lönsam logistik och miljövänliga transporter.

MODULER

SPEDITION

Attracs Online hanterar helheten för speditionsföretag, som delvis eller inte alls utför transportuppdrag. Speditionsuppdragen planeras för utförande transportpartner. Order till leveransprocessen sker i en oavbruten och transparent process.

  • Kundavtal
  • Order/Bokning
  • Spedition
  • Förtullning
  • Avräkning
  • Fakturering

TRANSPORTPLANERING

Transportplaneringen i Attracs Online är designat för dynamisk logistik, vilket ger transportplanerarna möjlighet att ändra chaufförens uppdrag, i takt med att nya bokningar kommer in, eller när nya situationer uppstår under dagen. Transportplanerarens viktigaste uppgift är att planera så lönsamma transporter som möjligt. Attracs Online underlättar denna uppgift avsevärt, eftersom transportplaneraren i realtid kan följa upp vilka fordon och rutter som blir mest lönsamma.

  • Med Attracs Online realtidskalkylator och förmår transportplanerarna planera en så hög fyllnadsgrad som möjligt och förbättrar kontinuerligt intäkten per km.
  • Företag inom handeln och industrin som själva vill styra sin logistik, kan minimera logistik- och transportkostnaderna, genom att hantera hela distributionskedjan med Attracs Online.

HUB-/TERMINALHANTERING

I Attracs Online är terminalens verksamhet integrerat i systemt. HUB-/terminalpersonalen har överblick över de fordon som anländer, och vilket gods som skall lastas eller lossas. Transportplaneraren å sin sida följer i realtid med lastningarna och lossningarna, samt har kontroll över godset placering.


MOBILE CLIENT

Med Attracs Mobile Client (AMC), kommunicerar transportplanerarna med chaufförerna. AMC understöder allt från större enheter till mobiltelefoner. Förutom denna modul finns också AMC Web för smarttelefoner och surfplattor. AMC är integrerat i Attracs Online, vilket innebär att alla meddelanden och händelser sker i realtid. Via mobilen får chauffören således information om ruttval och godsets destination.


BUSINESS INTELLIGENCE

Våra unika utvecklingsmetoder och den underliggande granuliteten i Attracs Online möjliggör analyser ur vilket businessperspektiv som helst. Den operativa verksamheten utför uppdrag och händelser som är en spegling av verkligheten, vilket möjliggör rapporter och avancerade kalkyler på detaljnivå. I förlängningen utvecklar detta även företaget, eftersom man genom programmet har möjlighet att bygga upp en intelligent business, där man lär sig att göra bättre beslut, såväl operativt, taktiskt som strategiskt.


SYSTEM INTEGRATION

Attracs Online kan enkelt integreras med kundens ERP-system, t.ex. SAP eller Microsoft Dynamics NAV. Det är också möjligt att integrera system som används av samarbetspartners och myndigheter med Attracs Online.